• 81°

Emelda Bryant

Nov. 7, 1955 — Sept. 27, 2017