Takeera Anastasia Lenoir 

Published 12:00 pm Tuesday, November 2, 2021

Born: Aug. 20, 2001

Died: Oct. 23, 2021